Jessica@SG婚宴 余香凝成功搶花球

余香凝(Jennifer)去年跟陳家樂分手,雖然一度有指她是另結新歡,但其後又一直未見她與男生交往。日前余香凝忽然在IG貼出在機場與別人的拖手照,原來是出發到台北出席Super Girls成員Jessica(蔡明思)舉行的婚宴,但跟她拖手的明顯是位女性朋友,余香凝留言說:「得你哋有得拖手去台灣咩?我都有啦。」

婚宴上,余香凝在多位女賓客之中脫穎而出,成功搶到新娘子Jessica拋出的花球,相當好意頭。余香凝亦表現興奮,事後她留言:「我!搶!到!花!球 !下個到我係咪?首先要搵到個男朋友。恭喜晒呢對郎才女貌嘅新人!好感動呀!好為妳感到開心,快啲生個乖寶寶,愛妳!」

 

【#有禮送】下載 @ 流動新聞 📱手機APP!玩遊戲
💌送你《祟光》現金券
💌送你《鴻福堂》現金券
💌送你《百佳》現金券
🍺送你德國手工啤
👉👉一玩即知中咩獎!🤟